Menas. Kultūra. Laisvalaikis
Publikuota: 2024 m. 13 vasario d. 16:40
Knygos „Vilniaus menas“ ištraukos: Renesansas
„Vilniaus menas“

Mikalojus Vorobjovas „Vilniaus menas: Jano Bulhako ir šiuolaikinių fotografų nuotraukos“, 2023 m., R. Paknio leidykla

2019 metais kilęs sumanymas Raimondo Paknio leidyklos dėka 2023 metais virto knyga. Prekyboje pasirodė naujai išleista Mikalojaus Vorobjovo knygą „Vilniaus menas“ su Jano Bulhako ir šiuolaikinių fotografų nuotraukomis. Svarbiausias šios knygos dėmuo – klasikinis Mikalojaus Vorobjovo (1903–1954) veikalas „Vilniaus menas“ (pirmą kartą išleistas 1940 metais). Tęsiame ištraukų iš knygos „Vilniaus menas: Jano Bulhako ir šiuolaikinių fotografų nuotraukos“ publikavimą ir šį kartą pereiname prie Mikalojaus Vorobjovo skyriaus „Renesansas“.

Leidinį įsigyti galima 2di.lt internetinėje parduotuvėje arba 2di pardavimo vietose.

Kaip jau matėme, italų renesansas įsiskverbė į Vilnių tuo metu, kai mieste tebedygo gausios gotinės bažnyčios ir varpinės. Uoliausiais jo globėjais buvo didieji kunigaikščiai Žygimantas Senasis ir Žygimantas Augustas. Žygimanto Senojo sumanymu iš Italijos išrašyti meistrai XVI amžiaus pradžioje iš naujo perstatė Wawelio pilį Krokuvoje. Prie italų meistrų antplūdžio į Lietuvą bus nemaža prisidėjusi ir antroji Žygimanto Senojo žmona, Milano kunigaikštytė Bona Sforza. Kadangi abu Žygimantai dažnai ilgesniais pobūviais gyvendavo Vilniuje, tai jiems rūpėjo atnaujinti savo vilniškę rezidenciją, Žemąją pilį; jiems buvo svarbu ne tiktai išplėsti ją pagal savo dvaro reikalus, bet ir paversti didingu, puošniu naujo italų stiliaus rūmu, kuris nustelbtų krokuviškį Wawelį. Be to, Žygimantas Senasis rūpinosi naujai perstatyti Katedrą, kur ilsėjosi jo brolio Šv. Kazimiero palaikai. Tuo būdu XVI amžiuje Vilniuje buvo sukurta eilė stambių lietuviškojo renesanso paminklų, iš kurių, deja, iki mūsų laikų nebeišliko beveik nieko.

Vilniaus menas ištrauka renesansas

Pilies gatvės pradžia. XX a. 3 deš. Jano Bułhako nuotr. (fragmentas)

Svarbiausias iš šitų paminklų buvo Žemoji pilis; sprendžiant iš amžininkų liudijimų ir iš likusių graviūrų bei piešinių, tai tikrai būta puikaus pastato. Ji buvo perstatinėjama barokiniu stilium; paskui buvo sugriauta per didįjį rusų įsiveržimą (po 1660 m.); o XIX amžiaus pradžioje jos didingi griuvėsiai buvo negailestingai sunaikinti rusų valdžios, kaipo negeistinas buvusios Lietuvos galybės atminimas. Vienintelis pėdsakas, kurį Žemoji pilis paliko Vilniaus architektūroje, yra vad. attiko motyvas (prailginąs ir vainikuojąs sieną antstatas). Plačiai pritaikintas Žemojoje pilyje, šis motyvas persimetė į visą eilę kitų Vilniaus pastatų (namų ir rūmų) ir kai kur išliko iki pat mūsų dienų. Attikai iš viso buvo labai išplitę lietuvių ir lenkų architektūroje XVI–XVII amžiuje. Seniausias jų variantas – aukštokas sienos pratęsimas viršum stogo (kurį attikas turėjo saugoti nuo ugnies); šis antstatas būdavo išskaidomas reljefiškais statmeniniais dryžais, sujungtais tarpusavy mažutėmis arkadomis. Viršutinę tokio attiko dalį dažnai vainikuoja karnizas su dantimis ir voliutomis (spirališkai užriestais pagražinimais).

Attiko motyvas, tiesą sakant, pats savaime neturi savyje nieko specifiškai renesansiško; jis yra kilęs iš daug senesnės gadynės apsiginamojo pobūdžio pastatų; galop ir dekoratyvinės jo formos iki pat XVI amžiaus greičiau primena priešgotinę gadynę (romanų stilių). Ta proga verta paminėti senoviškas pusapvalias Bazilijonų bažnyčios absidas (pirmykštės gotiškai bizantiškos architektūros liekanas): tai itin įspūdingos, masyvios formos, kurių rūsčią lygmę kai kada taip žavingai paįvairina šviesos ir šešėlių žaismas. Tos absidos yra papuoštos pusapvalių lankelių frizų, – taip pat be galo paprastu motyvu, labai harmoningai suderintu su lygia sienos plokštuma; šis ornamentas ypač dažnai buvo vartojamas romanų stiliuje. Bet ir garsusis vieno Pilies gatvės XVI amžiaus namo [p. 71] attikas yra paveldėjęs savo ornamentą iš viduramžių. Jo formose griežtas paprastumas yra suderintas su reprezentatyvišku blizgesiu. Šitas attikas įtikinamai parodo, kaip puošnus ir monumentalus įspūdis gali būti pasiekiamas be įmantrių pagražinimų, be pasipūtusių auksuotų emblemų. Įspūdingai aristokratiškas, didingas charakteris čia yra įkūnytas labai paprastomis priemonėmis: visiškai lygios sieninės plokštumos, ankštai sustumtos viena ant kitos; nuo prasikišančios viršutinės plokštumos yra nuleisti į žemutinę plokštumą ritmiškai ją išskaidantieji siauri (primeną romanų stiliaus „lizenas“) statmeniniai dryžai, liekni ir įspūdingi, tarytum eilė kardų, ant kurių rymo riterių kuopa. Tarp šitų vertikalių sutalpintas nedidelių pusapvalių arkų frizas. Tiktai viršutinės stulpelių dalys, o tarp jų – arkelių konsolės yra profiliuotos gan turtingai. Įspūdžio pilnatį užbaigia šviesa, kuri, krisdama į attiką, akcentuoja jo sąrangą šešėlių dryžais ir vienodai žėrinčiomis plokštumomis.

Jano Bułhako fotografijos 1940 m. Mikolojaus Vorobjovo knygoje „Vilniaus menas“:

Aušros vartų [p. 75, 174, 175] attikas yra išdailintas kur kas prašmatniau (tai vieninteliai miesto vartai, išlikę po XIX amžiaus pradžios, kada be jokios atodairos buvo išgriautos miesto sienos, vartai ir bokštai). Bet jis priklauso jau prie XVII amžiaus, kada džiaugsmingą, puošnią prabangą pamėgusi baroko gadynė ryžosi pagražinti rūstų, apvaliomis šaudyklų angomis spoksantį bastiono paviršių architektūrinių bei figūrinių motyvų ornamentu su Vyčiu vidury. Tiesa, tai dar gana santūrus, linijinis ornamentas, kurio žemas reljefas yra glaudžiai prigulęs prie sienos, paryškindamas jos plokštumą. Nauja, tapybiškesnė gadynė čia pasireiškė tuo, kad davė daugiau vietos šviesos ir šešėlių žaismui, kuris tarytum orkestruoja sienos plokštumą, išplėtodamas joje gan įmantrų raštą, kupiną gyvo, įvairaus judesio, – tarytum kokį virtuozišką muzikalinį pasažą, sudarytą iš nepertraukiamos nebe garsų, o linijų slinkties, – tiesių ir suapvalintų, sulaužytų ir sulankstytų gausiais ovalais bei spiralėmis.

Susiję:

Bažnyčių statyboje Vilniaus renesanso gadynė (kaip ir iš viso XVI amžiaus vidurys bei antroji pusė) buvo nelabai produktinga. Tai galima paaiškinti neigiamu reformacijos poveikiu; o be to, tuo pat metu klestėjusio vėlybojo gotinio stiliaus bažnyčios beveik patenkino naujų katalikiškų šventyklų paklausą. Antrajame XVI amžiaus trečdalyje buvo renesansiškai perstatyta Katedra. Bet abiejų sekančių šimtmečių perdirbinėjimai visiškai išdildė šitą renesansinę Katedrą, sukurtą dalyvaujant Romos ir Sienos architektoriams. Iš šitos gadynės Katedros koplyčiose beišliko keletas skulptūrų; vieną jų verta panagrinėti kiek smulkiau. Tai yra Vaitiekaus Goštauto, Lietuvos kanclerio, antkapis, kurio autorium yra laikomas Sienos skulptorius Giovanni Cini. Šitame puikiame kūrinyje realizmas yra savotiškai suderintas su abstraktišku, hieratiškai monumentaliu stiliumi, bet pastarajam yra duota aiški persvara. Realistiškai apdorota bendra figūros forma, jos proporcijos, o taip pat Goštauto galva, turbūt portretiškai panaši, su ryškiu agonijos ir mirties antspaudu, kuris sunkiai gula ant veido bruožų. Kita vertus, yra kažkas „aigiptiško“ masyvios plikos kaukolės traktuotėje, o griežtai frontalinė figūros kompozicija suteikia jai abstraktiškai monumentalų charakterį. Tą įspūdį sustiprina kūnas, apkaustytas sunkiais šarvais; paskui – ta aplinkybė, kad figūra yra įstatyta tarp dviejų griežtų statmeninių (vėliavos kotas ir ilgas kardas) ir aprėžta plačiais ornamentiniais rėmais, kurie žemu reljefu prasikiša iš stačiakampio antkapinės plokštės bloko. Masyvūs priegalvio bruožai įspūdingai ir galingai kontrastuoja su gausiomis visos kompozicijos statmeninėmis.

Be galo meistriškas yra akmens apdirbimas; užtikrintai, raiškiai ir rūpestingai kaltas formuoja detales – pav., išskirdamas herbą. Gi šarvų temą – regis, negyvastingą ir tereikalaujančią paprasto imitavimo – skulptorius panaudoja ploniems apšvietimo efektams, tarytum leisdamas šviesai atbaigti modeliuotę (plg. raiškų apšviestųjų ir užtamsintųjų kojų dalių priešpastatymą) ir tiksliomis dozomis supilstydamas šviesą į siaurus, lygiagretiškus šarvų lovelius (kaneliūras); kontrastiškai išskirdamas iš šitos smulkios pjaustysenos lygų rankos masyvą, o ranką kontrastiškai suderindamas su plonu grafiniu raštu damaskinio priegalvio paviršiuje. Meistriškai yra traktuota reljefinė figūros apvaluma, labai santūri, niekur neišsiveržianti iš bendros antkapio plokštumos, bet ir nesusmunkanti į dugno gilumą.

Šiuolaikinių fotografų nuotraukos naujai perleistoje knygoje „Vilniaus menas“

Goštauto paminklas vaizdžiai byloja apie tai, kokia gyvastinga tebebuvo viduramžių dvasia net antroje XVI amžiaus pusėje, kada renesansas buvo jau seniai pasiekęs savo skaisčiausias viršūnes. Abstraktiškai ornamentalus spirališkai išlankstytos vėliavos linijų žaismas ir melodiškai jam atliepiąs raiškus dešiniosios, kotą laikančios, rankos įlinkis, – vis tai grynai gotiškos stilistinės priemonės; jau vien šita detalė, neskaitant aukščiau išvardintų viduramžiškų bruožų, suteikia skulptūrai neįprastą charakterį.

Savaime kyla klausimas: ar iš tikrųjų jos autorius buvo kilęs iš Italijos, kur gotika tuomet jau buvo negrįžtamai palaidota praeityje?

Vilniaus menas ištrauka renesansas

Aušros vartai. 1923–1930 Jano Bułhako nuotr. (fragmentas)

Nukrypę į dailės kūrinius, galime paminėti ir patį garsiausią iš jų, kilusį kiek vėlesnėje Vilniaus renesanso gadynėje. Tai yra didžioji mūsų sostinės šventenybė – stebuklingas Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas [p. 176, 177]. Jo tapyba truputį nukentėjo nuo laiko ir nuo netinkamos priežiūros; tarp kita ko, vinys, kuriomis buvo pritvirtintas prie paveikslo turtingas aptaisas, paliko keliose vietose skyles. Reikia pasakyti, kad ir pats tasai sidabrinis (ugnyje auksuotas) aptaisas yra didelės meninės vertės. Jis yra rankų darbo (pagamintas Vilniaus auksakalių antroje XVII amžiaus pusėje), nubarstytas gausiomis plonai iškaltomis gėlėmis – rožėmis, gvaizdikais, tulpėmis ir pan. Uždengdamas visą Dievo Motinos paveikslą, išskyrus pro aptaiso tarpus matomą veidą ir rankas, jis susilieja su atviromis paveikslo dalimis į vieningą dekoratyvinį didingai puošnų vaizdą. Restauruojant paveikslą 1927 metais, aptaisas buvo nuimtas ir pritvirtintas prie išorinio (atitinkamai išpjaustyto) nedegamos metalinės kasetės paviršiaus, į kurią buvo uždarytas paveikslas; įspūdis paliko nepakeistas, bet tapyba buvo apsaugota nuo tolimesnio gedimo.

Patsai paveikslas vaizduoja Švenčiausiąją iki liemens, natūralaus žmogiško dydžio, sukryžiuotomis ant krūtinės rankomis, truputį palenkta galva besiklausančią neregimo Apreiškimo Angelo. Paveikslas buvo nutapytas tempera kreidiniame pagrinde, ant aštuonių sujungtų ąžuolinių lentų bendro dydžio 2 × 1,63 m. Vėliau kai kurios dalys buvo pakartotinai pertapytos aliejum; šiuo metu vien tiktai Dievo Motinos veidas, nuvalytas nuo vėlesnių antsluoksnių, švyti pirmykščiu auksingu temperos koloritu. Tiesa, visi šitie pertapymai aliejiniais dažais buvo atlikti gan pietiškai ir nesuardė nei pagrindinių formų, nei kompozicijos nuotaikos, tiktai pakeisdami paviršę. Taip antai barokiškai buvo suminkštintos kampuotos apsiausto klostės; antras pertapymas daugiausia palietė raudoną tuniką, kurios klostes barokinis tapytojas ištaisė pagal tapybiškai koloristinę savo gadynės dvasią; galop XIX amžiuje buvo truputį perdirbtos rankos. Iš po visų šitų antsluoksnių vis taip pat galingai ir ryškiai iškyla pirmykštė koncepcija: didingai monumentalus vaizdas, renesansiškai suminkštintas švelniai harmoningu žmoginių formų idealizavimu. Paveikslo autorius, be abejo, buvo įkvėptas italų renesanso pavyzdžių, nors pats greičiausiai priklausė prie vilniečių tapytojų, dirbusių didžiojo kunigaikščio dvarui. Paveikslo iškilni povyza, jo „didis stilius“ yra apskaičiuotas dideliam atstui iš aukštumos. Madonos veidas apskrietas monumentaliu apsiausto siluetu. Šviesus šydas, kuriuo yra apskleistas pats veidas, yra įdomus stilistiniu požiūriu, nes jo aštriai sulaužytose klostėse tarytum tebeskamba viduramžių tapybos regėsena; bet tie gotiniai atgarsiai labai darniai susilieja su didingu renesanso stilium.

Vilniaus menas ištrauka renesansas

Šv. Mykolo bažnyčios varpinė Jano Bułhako nuotr.

Grįždami prie architektūros, apžiūrėsime vienintelę Vilniaus bažnyčią, stiliumi artimą renesansui. Tai nedidelė Šv. Mykolo bažnyčia [p. 77, 148, 178, 179] netoliese nuo Šv. Onos ir Bernardinų. Pamatus jai padėjo 1594 metais Leonas Sapiega, Didžiosios Kunigaikštystės kancleris ir etmonas, o galutinai užbaigta buvo apie 1625 metus. Bet 1655 metais kazokų gaujos išplėšė ją, žvėriškai išžudydamos jos viduje pasislėpusius gyventojus ir vienuoles bernardines (kurioms priklausė bažnyčia). Po to ji buvo restauruota 1662 metais ir daugeliu atžvilgių subarokėjo.

Renesanso dvasia pilniausiai išreikšta išvidinėje Šv. Mykolo architektūroje, – tai vienanarvė erdvė, perdengta plačiu lopšiniu skliautu, atremtu į galingus piliastrus su korintiniais kapiteliais (tie piliastrai – ne kas kita, kaip gotiniai kontraforsai, stipriai įspausti į bažnyčios vidų). Erdvė čia yra laisvai išsiskėtusi platumon; tiek erdvės proporcijose, tiek ją ribojančių plokštumų (sienų ir skliauto) įpavidalinime alsuoja rami pusiausvyra, kilnus paprastumas ir laisvė. Labai yra pamokoma palyginti puošnią lipdytinę dekoraciją, kuri dengia skliautą raštų tinklu, su įmantriais žvaigždėtais ar krištoliniais vėlybosios gotikos skliautais. Ten mes regime tapybiškai neramų, šešėlių išvagotą paviršių. O Šv. Mykole harmoningai ramus erdvingų žvaigždžių, širdžių, rozečių raštas plačiai, simetriškai nutįsta šviesiu skliauto dugnu ir, kas ypač svarbu, visur leidžia pajusti lygų, nesuskaldytą skliauto paviršių.

Gi išviršinėje Šv. Mykolo architektūroje gotika, taip sakant, susisiekia su baroku per renesanso galvą. Tiesa, lygus sienos paviršius kai kur aiškiai regimas pro barokinius fasado skaidmenis. Bet gotinį pastato charakterį pabrėžia status, aštrus stogas, šoninių sienų kontraforsai, o fasade gotiškos yra bendros proporcijos, statmeninis šoninių bokštelių ir siaurų piliastrinių tarpusienių polėkis, ištęstos langų formos. Fasado polėkį sulaiko tiktai kvadratinis frontono plotas su įrašytu apskritimu ir jį vainikuojančiu prislėgtu segmentu. Gi barokinis perdirbimas matomas iš pagausintų gulstinių (profilių), vagojančių apatinio aukšto antablementą; pastebėtina, kaip pastarasis iššoka virš piliastrų iš sienos paviršiaus; galop būdinga yra judri aštuoniasienių bokštelių forma ir ypač aikštingos, nerimastingos juos vainikuojančių mažyčių kupolų apybrėžos.

Įsigyti naujai išleistą knygą „Vilniaus menas“ galite čia.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai („cookies“), kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Paspausdami SUTINKU arba tęsdami naršymą, jūs sutinkate su portalo slapukų politika. Atjungti slapukus galite savo naršyklės nustatymuose.

Užsiprenumeruokite ir gaukite aktualiausius bei populiariausius straipsnius meno, kultūros ir laisvalaikio temomis tiesiai į savo el. pašto dėžutę!