Menas. Kultūra. Laisvalaikis
Publikuota: 2024 m. 27 vasario d. 18:45
Knygos „Vilniaus menas“ ištraukos: Vėlyvasis barokas
„Vilniaus menas“

Mikalojus Vorobjovas „Vilniaus menas: Jano Bulhako ir šiuolaikinių fotografų nuotraukos“, 2023 m., R. Paknio leidykla

2019 metais kilęs sumanymas Raimondo Paknio leidyklos dėka 2023 metais virto knyga. Prekyboje pasirodė naujai išleista Mikalojaus Vorobjovo knygą „Vilniaus menas“ su Jano Bulhako ir šiuolaikinių fotografų nuotraukomis. Svarbiausias šios knygos dėmuo – klasikinis Mikalojaus Vorobjovo (1903–1954) veikalas „Vilniaus menas“ (pirmą kartą išleistas 1940 metais). Tęsiame ištraukų iš knygos „Vilniaus menas: Jano Bulhako ir šiuolaikinių fotografų nuotraukos“ publikavimą ir šį kartą pereiname prie Mikalojaus Vorobjovo skyriaus „Vėlyvasis barokas“.

Leidinį įsigyti galima 2di.lt internetinėje parduotuvėje arba 2di pardavimo vietose.

Rusų antpuolių sugriautas miestas iš lėto statėsi ir kilo iš griuvėsių. Per paskutinius XVII amžiaus dešimtmečius jame pridygo daug naujų mūrinių pastatų, tarp jų – šaunūs Lietuvos didikų palazzo. Netrukus po to prasidėjo naujas bažnytinės architektūros žydėjimas, – bet kokiomis, tiesiog neįmanomomis, aplinkybėmis! Pirmoje XVIII amžiaus pusėje Vilnių buvo vėl užplūdusi aibė visokių nelaimių. Švedų, saksų ir rusų kariuomenės siautėjo po kraštą, dažnai įsiverždamos į sostinę ir naikindamos jos turtus. Badas, o jo įkandin baisi epidemija nusinešė į kapus dešimtis tūkstančių gyventojų. Galop per šitą pusšimtį metų įvyko šeši didžiuliai gaisrai; kai kurie nusiaubė daugiau kaip pusę miesto.

O per trumpas paliaubas tarp šitų katastrofų virte užvirdavo statybos karštligė. Ir ne tiek rūpintasi atstatyti griuvėsius, ant greitųjų sukalstyti trobas gryniems praktikos reikalams, kaip kurti naujas architektūrines formas – ir tai aukščiausios meninės vertės! Panašūs faktai aukštyn kojom apverčia išplitusią nuomonę, būk menas galįs žydėti tiktai materialinės gerovės ir ilgos taikos gadynėmis. Bent jau Vilniui šita taisyklė tikrai nepritaikoma.

Šv. Jono bažnyčios pagrindinis fasadas. 1912–1915 Jano Bułhako nuotr.

Ne tiktai nuo XVIII amžiaus vidurio, kada jau buvo nuslūgusi katastrofų banga, bet kaip tik jų įkarštyje, per trumpalaikes perstoges, vilniečiai statė vis naujas puikiausias bažnyčias. Kadangi esamieji architektūros paminklai taip pat būdavo gerokai nukentėję nuo gaisrų ir plėšimų, tai ir juos atstatydavo, išpuošdami pagal naują skonį. Tuo galima paaiškinti, kodėl beveik visos senovinės Vilniaus bažnyčios, kurių nesuspėjo baigtinai nušluoti laiko audros, buvo apvalkstytos puošniomis vėlybojo baroko formomis. Ne mažiau kaip šitas kūrybinis lietuvių sostinės gyvastingumas stebina mus ir toji aplinkybė, kad per visą tą laikotarpį Vilnius nė per žingsnį neatsilikdavo nuo Vakarų Europos architektūrinės raidos, neretai netgi pralenkdamas ją fantazijos drąsa ir formų išradingumu. Šimtas metų atgal Vilnius pasisavino architektūrines Vakarų problemas, pasistatydamas Šv. Kazimiero bažnyčią pagal Romos Il Gesù pavyzdį, sukurtą keliais dešimtmečiais anksčiau. Bet jau antroje XVII amžiaus pusėje Šv. Petro ir Povilo bažnyčia ryškiai iškelia tas pačias tapybines tendencijas, kurios vienu metu įsivyravo ir Vakarų Europoje. XVIII amžiuje daugumoje Europos kraštų vyksta tolesnė nepaliaujama architektūros evoliucija: ji vis labiau nustoja buvusi apčiuopiamų materialinių masių ir geometriškai apribotų erdvės skaidinių menu, išvirsdama puošniu reginiu, kažkokiu fantastišku pokyliu akims. Be galo sukomplikuota perspektyvos stebuklais, išvidinė erdvė tampa irracionaliu regėjimu, o pastato apvalkalas išsklysta šviesų, šešėlių bei spalvų srovėmis ir apsidengia taipgi irracionaliu ornamentikos raizginiu; tasai raizginys, vis labiau plėtodamasis, įveda į architektūrą – e r d v i n ė s formos meną – naują elementą: nepaliaujamą, sudėtingą judesį, kitaip sakant – l a i k i n ę formą; taip tatai architektūra – nudaiktintas, bet vis dar monumentalus menas – suartėja su muzika.

Šitas architektūros nudaiktinimas ir įmuzikalinimas buvo beveik tolydinis, gaivališkai nesulaikomas evoliucijos procesas: jo pradmenis galbūt jau galima užčiuopti XIV–XV šimtmety, naujųjų amžių aušroje; jis galutinai užsibaigė tiktai XVIII šimtmečio gale, neoklasicizmo gadynėje. Ir nors mes turime teisę šitame ilgame keturių amžių kelyje išskirti kai kurias savarankiškas stilistines gadynes – vėlybąją gotiką, renesansą ir baroką, – tai vis dėlto nėra pakankamai rimto pagrindo nuo baroko atrėžti dar ir „rokoko“ kaipo kažkokį ypatų stilių: iš esmės šituo vardu tėra žymimas tam tikras ornamentinis skonis, arba pagražinimų maniera, vėlybojo baroko rėmuose, bet jokiu būdu ne savaimingas XVIII amžiaus architektūrinės raidos tarpsnis.

Vilniaus architektūros menas XVIII amžiuje žygiuoja lygia greta su Vakarais; tačiau tuos pačius, kaip ir visoj Europoj, vėlybojo baroko polinkius Vilnius išreiškia savaimingais pavidalais, nuolat palikdamas ištikimas savo kūrybiniam genijui.

***

Šv. Jono bažnyčios didysis altorius. 1912–1915 Jano Bułhako nuotr.

Pagal Pietų kraštų paprotį, įsigyvenusį Vilniuje nuo Bernardinų varpinės laikų (XV amžius), jėzuitai XVI amžiaus gale pastatė atskirą varpinę (campanile) ir prie Šv. Jono bažnyčios [p. 61, 105, 107, 206, 209]. Tai impozantiškas penkių dešimtų metrų aukščio pastatas, iš kurio viršūnės atsiskleidžia puikus reginys į senoviškiausias miesto dalis, skendėjančias stieginių stogų mariose. Monumentalų Šv. Jono varpinės charakterį nulemia paprasta ir griežtai geometriška forma – milžiniškas keturkampis blokas, ryžtingai pasikėlęs viršum miesto savo galingu kūnu. XVIII amžiaus priedėliai nesuardė šitų paprastų ir aiškių formų. Kampiniai piliastrai ir kolonėlės, plonai profiliuoti karnizai, o viršuje – baliustrados ir vazos, – visos šitos dekoratyvinės smulkmenos tiktai kiek palengvino bokšto masyvą, tarytum pagreitindamos jo laipsnišką kilimą aukštyn.

Užtat naujame fasade [p. 206], kuriuo XVIII amžius papuošė vakarinę Šv. Jono bažnyčios dalį, kūrybinės vėlybojo baroko jėgos pasireiškė visa savo gyvasties pilnybe. Iš senojo gotinio bažnyčios branduolio čia beišliko trys dideli langai; bet ir jie visiškai sklandžiai įsprausti į vieningą, organišką naujojo fasado užmanymą. Grandioziniu akordu nutįsta jis aukštyn, ir nors jo proporcijos yra gan plačios, statmeninis polėkis yra jo esminė nenusilpstanti stumiamoji jėga. Energingiausiai vertikalė yra išreikšta vidurio ašyje, kur portalo – lango – nišos – mažosios nišos – kryžiaus seka sukuria ištisinio šuolio įspūdį. Šitą vidurinės plotmės judesį paremia šoniniai motyvai: plačių voliutų šūksniai, viršum jų – išlankstytų karnizų atbrailos, paskui – vėl voliutos, tik sumažintos, ir dar kartą – karnizų fragmentai, visi jie traukia mus ten pat: aukštyn, į kryžių, ir dar aukščiau – į dangų.

Ir reljefas, ir fasado apybrėžos kildami aukštyn palaipsniui lengvėja. Apačioje – sunkesnės rustuotų, pakopomis sukrautų piliastrų formos, antrame aukšte – kolonų spiečiai, gi viršutiniuose aukštuose – vien tiktai judrūs, lengvi motyvai: fragmentuoti karnizai, statulos, o viršutinės nišos aprėminime – švelnus, nežymiai prasikišąs aikštingų rokoko ornamentų reljefas; čia, viršuj, dominuoja labai judriai iškarpytas abiejų – apatinio ir jį vainikuojančio mažojo – frontonų siluetas; viršum šito konturo lengvučiais ore ištirpstančiais dūmeliais iškyla išmoningi, panašūs į gėles, kaltos geležies ornamentai.

Statmeninis fasado judesys sulaužo visas gulstines į smulkias dalis. Ypač tai krinta į akį pažvelgus į karnizus, nutiestus skersai visą fasadą viršum antrojo ir trečiojo aukšto kolonų. Visas fasado paviršius nuribentas vilnimis. Panaikinta sienos lygmė. Apatiniame aukšte ji dar kai kur yra išlikusi siauručiuose protarpiuose tarp rustuotųjų piliastrų; bet antrame aukšte viršum šitų protarpių siena jau yra prakirsta aukštais langais. Tas pat ir vidurio plotmėje: portalas, langas virš jo ir abidvi nišos atima iš sienos visą plotą, tarytum suėda ją. Likusį fasado paviršių užima kolonų spiečiai, piliastrai ir klostėmis banguotas antablementas.

Susiję:

Iš pirmo žvilgsnio Šv. Jono fasadas gali pasirodyti sunkus savo puošnybe. Bet kurgi jo masė? – jos kaip ir visai nebėra: ji visa išvagota, išpurenta nuolatinio judesio, prisigėrusi oro, šešėlių ir šviesos. Šitą fasadą netgi sunku bepriskirti prie architektūros tradicine prasme, nes nebėra jame nei kūbiškų masių, nei aiškiai regimų plokštumų, nei racionalaus svorių ir atramų santykio, o yra tiktai irracionalus be paliovos judančių formų žaismas. Kolonų grupės, it kokiame vaikų žaisme, būriuojasi rateliais, paslėpdamos piliastrus, kurie šen bei ten dirsčioja pro jų tarpus; jos atsiskiria nuo sienos, atsikreipdamos į ją kampais; o viršutinio aukšto statulos tarytum išverčia jų judesius į plastinę žmogaus kūno kalbą, nuolatos kaitydamos padėtis ir sustodamos vidury posūkio.

Nerimastingas judesys, kuriuo banguoja visas fasado paviršius, nesustoja nė ties savo paties silueto pakraščiu (priešingai negu, pav., renesanso ar ankstybojo baroko rūmuose, kur sunkus karnizo vainikas uždaro visą kompoziciją): judesys čia tarytum tebegaruoja į erdves. Užtenka įsižiūrėti į bendrą frontonų apybrėžą – nuo apatinių voliutų iki kryžiaus viršūnėje: gauname liniją svyruojančią ir aikštingai vingrią, it seismogramą. Papuoštas metalinėmis puokštėmis, išorinis frontonų konturas, – nepastovus ir neramus, kaip padangėmis slenkančių debesų ar vėjelio judinamų medžių vainikų bruožai, – ištirpsta aplinkiniame ore ir šviesoje.

Kaip šitas puošnus prie bažnyčios pristatytas fasadas nebeatpažįstamai pakeičia jos veidą, nepaliesdamas viso – dar pusiau viduramžiško – kūno, taip ir tais pačiais 1740 metais atliktas Šv. Jono bažnyčios vidaus atnaujinimas apsiribojo rytų puse (vad. presbiterija arba choru), nesikišdamas į likusią erdvę, kuri, kaip jau matėme, yra aiškiai išlaikiusi vėlybosios gotikos halinį tipą. Iš pirmykščio plano čia, be to, dar yra išlikusi dažnai gotinėse bažnyčiose pasitaikanti aplinkinė nava: būdama abiejų šoninių išilginių navų tęsinys, ji aukštu, siauru koridorium apsrūva visą rytinę suapvalintąją bažnyčios dalį. Štai šitą nuo gotikos atlikusią navą ir panaudojo nežinomasis XVIII amžiaus architektas, sukurdamas tiesiog stulbinantį erdvės efektą, niekuo neatsiliekantį nuo virtuoziškiausių teatralinės perspektyvos išmonių, kuriomis taip buvo pasižymėję baroko gadynės dailininkai Italijoje (pav., broliai Pozzo Romoje) ir kituose kraštuose. Aš čia turiu galvoje didžiojo altoriaus kompoziciją [p. 107, 207], įvykdytą dievobaimingo kunigaikščio Alberto Radvilos lėšomis.

Šita nuostabi kompozicija yra sudaryta iš visos dešimties altorių. Centre patalpintas patsai didysis altorius, sudėtas iš dviejų vertikalinių dalinių, tarp kurių palikta plati prošvaistė į aukščiau minėtos išorinės aplinkinės navos erdvę.

Šv. Dvasios bažnyčios nava ir didysis altorius. 1912–1915 Jano Bułhako nuotr.

Priešakiniame plane šitas dvilypis altorius yra flankuotas dviem šoniniais: jie pastatyti įstrižai, kad kuo tvirčiau nukreiptų žvilgsnį į centrinį altorių. O už tos grupės, užpakaliniame plane, matosi altoriai, sutalpinti aplinkinės navos koridoriuje. Jų ten viso yra septynetas, o jų pagrindai kyla pakopomis nuo kraštų į vidurį, kur tiesiog prieš žiūrovą yra pastatytas pats aukščiausias iš šitų altorių. Visa šita dešimties altorių grupė sukuria be galo sudėtingą perspektyvinį visetą, virtuoziškiausią kulisų kompoziciją, kur kiekvienas žingsnis atidengia žiūrovui vis naujus derinius, o visi konturai ir plokštumos yra ištarpinti irracionalioje, neišsemiamai daugingoje įvairybėje. Jeigu dar pridėsime, kad visa šita feerija yra virtuoziškai apšviesta iš pusiau paslėpto užpakalinės navos langų šviesos šaltinio ir kad šita šviesa išgriebia iš prietemos tai lipdytinį debesį su skriejančiais angelais, tai medžio pjaustinių auksingas spalvas, tai tarpukoloniuose įkvėptai gestikuliuojančias šventųjų statulas, tai sidabrinius altorių paveikslų aptaisus, – bendrą įspūdį bus galima apibrėžti tiktai kaipo regėtinę judančių spalvų, linijų ir ornamentų muziką; suvokiamas tiktai judant, šitas reginys nesiduoda nufotografuojamas – jo atvaizdui pagaminti reikėtų panaudoti nebent pačias moderniausias technikos priemones, pav., spalvinį ir stereoskopinį filmą.

Tokią pat sudėtingiausią optinę muziką regime ir tose dekoratyvinėse vėlybojo baroko formose, kur aiškiai prasikiša vad. rokoko skonis; čia įsivyrauja daugiau susmulkinti, pabrėžtinai elegantiški, aikštingai netaisyklingi motyvai ir be galo kaitaliojasi forma rocaille, t. y. asimetriškas, diagonališkai pakreiptas rėmelis (kartušas) su dantytais liepsnojančiais išoriniais konturais, – tarytum kokia keista pačios gamtos išmonė iš augmenų ar mineralų viešpatijos. Tokią dekoraciją pirmoje XVIII amžiaus pusėje gavo, pav., Šv. Teresės bažnyčios vidus [p. 183]. Išrankus skonis ir kartu begalinė gausa: tai tikras puošnios, akį veriančios ornamentikos Sezamas. Čia net ir griežtos architektūrinių skaidmenų formos negali susitūrėti nuo linksmos šypsenos: piliastrai su savo gan masyviu antablementu, kur tik galima, išdabinti išmoningais pjaustiniais ir apibarstyti ornamentais. Tad juoba nebuvo ko varžytis dekoratorių fantazijai naujai pastatytuose altoriuose, apvainikuotuose figūromis ir pridengtuose debesų stogeliais: čia vingriai sruvena aprėminimų linijos, karnizai suskaldyti į aibę fragmentų, kapiteliai pražydę švelniausiais rocailles; visa tai veržte veržiasi putojančiomis srovėmis, apipila architektūrą vaivorykštiniu purslų lietumi, paverčia erdvę vibruojančia atmosfera, prisotinta skaidrių šešėlių ir auksinių bei rausvų turtingos polichromijos atspalvių. Neišsemiama detalių įvairybė visai nesukelia chaotiško margumyno: viskas susilieja į darnią simfoniją, ir pati architektūra tampa šito linksmo žaidžiančių formų, spalvų ir šviesų pokylio bendrininke.

Galbūt daug kam atrodys, kad tokiam menui nepritinka vešėti krikščioniškoje šventykloje, kad jis per daug supasaulėjęs, perdaug lengvapėdiškas. Bet argi jis nėra pagimdytas nuoširdaus religinio jausmo – tiesa, ne asketiškai rūstaujančio, o džiaugsmingai, vaikiškai sveikinančio dangiškosios laimės viltį? Kaip ten bebūtų, jeigu pažvelgsim į jį nebūdami iš anksto rūgščiai nusiteikę prieš jo nerūpestingą polėkį, tai neišvengiamai užsikrėsime jo žaižaruojančiu brio, jo gaivališku, nesutvardomu judesiu, gimstančiu iš nesuskaitomų ornamentinių vingių bei aikštingų laužytinių linijų žaismo, iš karnizų bei aprėminimų, čia susitinkančių, čia vėl išsklystančių, kontrapunktinės pyniavos; paskutinius šito nenutrūkstamo judesio atgarsius regime įkūnytus be galo gyvai mostikuojančiuose amūruose, kurių judrūs veideliai plezdena linksmo visų šitų formų ratelio sūkury. Norint vaizdžiai paaiškinti šitą stilių, neužtenka pasakyti, kad architektūra čia yra persunkta tapybiniu pradu: tai muzikos dvasia pagavo ją, ištirpdė ir, sunaikindama architektūrinių formų statiką, įtraukė jas į pašėlusį, svaigų šokį.

Jano Bułhako fotografijos 1940 m. Mikolojaus Vorobjovo knygoje „Vilniaus menas“:

Bet toksai architektūros, sunkiausio ir nepaslankiausio iš visų erdvinių menų, suartinimas su bekūniškiausiu menu, būtent su muzika, galėjo būti pasiekiamas ir be spalvingo rokoko orkestro. Vėliau negu Šv. Teresė, būtent – po 1748 metų gavo savo dabartinį pavidalą Dominykonų bažnyčios vidus [p. 111, 216, 217]. Čia mes sutinkame ne smulkius, plezdenančius motyvus, o dideles, iš pirmo žvilgsnio netgi apysunkias mases. Jų akivaizdoje prisimename XVII amžiaus Romos baroką, jo polinkį prie grandiozinių formų, jo pamėgimą „rioglinti Pelioną ant Ossos“. Tačiau per pusantro šimtmečio Europos architektūra buvo nuėjusi ne tiktai ilgą, bet ir n e g r į ž t a m ą kelią; ir vėlybojo baroko masių suvokimas iš esmės yra kitoks negu, pav., Michel-Angelo mokinių. Anuomet masės dar nebuvo nustojusios savo pirmykščio raiškaus ir aiškiai apibrėžto gymio; jos dar galėjo būti konstruktyviniais pastato nariais svorių bei atramų (pav., kolonų bei antablemento) pavidalu; tad ir ankstybasis barokas, nors, aplamai imant, buvo tapybiškas stilius, nepanaikino plastinio atskirų architektūros dalių pobūdžio, tiktai suteikdamas joms milžinišką, ,,antžmoginį“ mastą ir įtemptą, dramatišką charakterį. Bet juo toliau, juo labiau netenka masės tankumo ir standumo, pavirsdamos minkšta, lanksčia plastine medžiaga (L. Bernini), o XVIII amžiuje jos taip nudaiktėja, kad architektoriai gali jomis operuoti kaip tapytojai spalvomis. Tapyboje daiktų formos susilieja, susipina, nes bendrą kompoziciją diktuoja spalvų ir šešėlių, o ne apribotų, savyje uždarų formų ritmika; panašiai ir vėlybojo baroko architektūros formose nebematome nei griežtų ribų, nei statinės svorių ir atramų priešybės. Tapybinis principas čia pilniausiai įgyvendintas tose architektūros dalyse, kurios jau savo pobūdžiu yra artimos ornamentui arba dekoracijai, pav. – bažnyčių vidaus įrangoje. Vėlybasis barokas visiškai natūraliai paverčia jas savotiškais ornamentais, suliedamas su pačia architektūra. Pav., klausykla ir sakykla gali išaugti iš sienos, – arba įaugti į ją, – vienkart suaugdamos viena su kita. Tai regime Dominykonų bažnyčioje; be to, reikia pastebėti, kad šita kompozicija tokia originali ir geniališkai drąsi, kad nors ji ir yra natūralus vėlybojo baroko dvasios vaisius, vis dėlto ją sugalvoti pavyko kaip tiktai V i l n i a u s menininkams, apdovanotiems ypatingai prašmatnia vaizduote.

Bet patsai jausmas, kuriuo alsuoja šita krūvon suaugusių dekoratyvinių masių samplaika, yra toks gyvas ir gaivališkai judrus, kad jau peržengia ir ,,tapybinės“ dermės ribas, išsiverždamas į muzikalinių emocijų pasaulį. Kokia nesuvaldoma judesio srovė jaučiama formose, apipynusiose klausyklą, – tose gausiais plonais profiliais išraižytose akmens juostose, tai įgaubtose, tai išgaubtose netikėtais įlinkiais (o kadaise šitų juostų būta paprastų architektūrinių karnizų, lygiomis gulstinėmis nutįsusių viršum kolonų ar piliastrų gretos). Į jų sraunų judesį, primenantį upokšnio šuolius akmeningu dugnu, atsiliepia viršuje lygesnė, plonai vibruojanti viršutinio sakyklos krašto profiliuotės melodija; gi abiejų šitų temų sąryšį, tarytum kokią tarpinę melodiją, regime vil nėtame karnize su staigiai užriestomis voliutomis, kuris kartu yra klausyklos vainikas ir sakyklos pagrindas. O aukščiau sakyklos – it koks grandiozinis allegro finale – sunkūs laužytų, į sieną įlankstytų karnizų šešėliai ir jų slinktį jungianti plokščiai reljefiška rėminio sienos motyvo melodinė banga. Šitos keturios pagrindinės temos, tai pašokstančios įstrižainėmis, tai vėl aptilstančios gulstinėmis, tai ištįstančios tylia srove, tai vėl užverdančios krioklių šuoliais ir vilnimis – nesusilieja ir nekartoja viena kitos lygiagretišku judesiu. Jos yra tarytum savarankiškos temos daugiabalsėje fugoje; o visą šitą paskirų balsų slinktį suriša, lyg koks basso ostinato, iš sunkių, kresnų apatinių atramų išauganti statmeninių formų srovė, galingai išstypstanti aukštyn daugiasienių piliastrų choru. Visą šitą derinį galima sulyginti su vargonų kompozicija, nepaliaujamu crescendo iškylančia į maldos ekstazę. Barokas čia atskleidžia mums savo giliai muzikalią prigimtį. Mes tarytum akimis pergyvename J. S. Bacho vargonų muziką; toks sugretinimas nė kiek nėra atsitiktinis, – prisiminkime, kad Dominykonų bažnyčios statytojai ir dekoratoriai buvo didžiojo polifonijos meistro amžininkai.

Panašių apmąstymų sukelia ir didinga tos pat bažnyčios vargonų tribūna. Ir ji iš pradžių atrodo kaip ištisinis sunkus masyvas. Bet jos pabrėžtinai suspiestoje masėje, geriau įsižiūrėjus, nebelieka nieko materialaus: viskas sukaupta į judesio srovę, visa paviršė išvagota įlinkių bei išlinkių vilnimis. Šulų apybrėžos – tai ištisinės vingiuotos linijos; toks pat ir viršutinio tribūnos krašto konturas. Patys šulai – apačioje siauri, viršuje gumbuoti, išsipūtę – yra tarytum apversti aukštyn kojom, prieštaraudami bet kokios statikos dėsniams: atrodo, kad iš tų gumbų, kaip iš kokių šaltinių, čiurkšlėmis veržiasi aukštyn srovės ir, išsisklaidydamos, sustingsta į tribūnos formą. Masė yra baigtinai sudinaminta; nudaiktinta forma išvirto kažkokiu grandioziniu akordu. Mes čia prisimename kitą didį Dominykonų bažnyčios meistrų amžininką – tais pačiais 1685 metais kaip ir Bachas gimusį Händelį, kuris tuo laiku jau buvo pri- pildęs Europos pasaulį savo puošnių, sodrių sąskambių srovėmis.

Vilniaus menas ištrauka vėlybasis barokas

Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia. 1912–1915 Jano Bułhako nuotr.

Paskutinis barokinės architektūros žydėjimas sutapo su pirmutinėmis grandiozinėmis ką tik subrendusio naujo meno – didžiosios europinės muzikos – apraiškomis. Dominykonų bažnyčioje iš galingo, žibesiu virpančio tribūnos akordo išauga puikūs savo lengva puošnybe vargonai; ir jų muzikos gausmas yra tarytum paskutinė, aukščiausia šitų architektūrinių formų metamorfozė, atskleidžianti tikrąją jų esmę.

Bet nei šita tribūna, nei šauniai viršum jos išstypę vargonai, nei klausykla su sakykla neįsikūnijo į savo puikias formas vien tik estetinio pasimaginimo dėl. Jų formos gimė iš liturginės muzikos dvasios; ir bažnyčia yra sukurta ne dykinėjantiems žiūrovams, o maldininkams, kurių akys ir širdys nukreiptos priekin – į altorių, prie kurio įvyksta didžioji krikščionių misterija. Šit jie, galvas nulenkę, skendi garsų jūroje, plūstančioje iš vargonų ir sklidinai užpildančioje bažnyčios erdvę; garsų vilnys, suplaukusios į presbiteriją, čia pavirsta regėtine muzika, iškilmingu, ekstatiškai džiūgaujančiu himnu: architektūrine kelių milžiniškų altorių samplaika. Šitas Dominykonų bažnyčios altorių ansamblis – vienas iš puikiausių XVIII amžiaus baroko kūrinių. Galima būtų aprašyti jo konstrukciją, išskaidant ją dėmenimis, išgvildenant apgalvotus paskirų derinių efektus, įvertinant perspektyvos ir apšvietimo dėsnių pritaikymo plonybes. Be abejo, šitų altorių meistrai, kaip ir Šv. Jono bažnyčioje, viską buvo apgalvoję ir, aplamai, buvo pratę labai sąmoningai naudoti visas savo meno paslaptis bei gudrybes. Bet visuma – organiškoji kūrinio vienovė – visuomet yra daugiau negu pavienių dalių suma; tą visumą jie suvokdavo sparnuota intuicija, įkvėpti maldingo polėkio, skatinami visa galinčios muzikos dvasios, kurios jie buvo nesąmoningai prisigėrę, kaip ir beveik visas tos gadynės bažnytinis menas. Taip pat ir čia, altorių kompozicijoje, materialinės masės ištirpsta šviesų ir šešėlių, spalvų ir judesių burtuose. Į tas mases įsilieja e r d v ė, jas sujudindama, išretindama, – sukurdama paties altoriaus gilumoje paslaptingas, stulbinančias perspektyvas, tokias pat irracionalias, kaip visa altoriaus architektūra ir ją gaivinanti muzikos dvasia, – nesgi muzika yra irracionaliausias iš visų menų. Ir nors vidujinės altoriaus dalys buvo statomos, žinoma, ne kokiems žiūrovams stebinti, kurie įsigeistų paveizdėti į presbiterijos skliautą pro kolonų tarpus, – bet tokie neišsemiami yra baroko formų pasaulio ištekliai, kad ir jo gelmėse, ,,už kulisų“, smalsaus fotografo kamera kartais atidengia ten slypinčią fantastišką – grynai barokinę – optiką.

Vilniaus menas ištrauka vėlybasis barokas

Šv. Kotrynos bažnyčia. XX a. 4 deš. Jano Bułhako nuotr.

Išviršinė tos gadynės Vilniaus bažnyčių architektūra plėtojosi tais pačiais keliais, kuriuos jau esame įžvelgę išvidinių formų raidoje. Jeigu Šv. Jono bažnyčios fasade dar galima pastebėti šiokią tokią italų meistrų, pav., L. Bernini arba Fr. Borromini, įtaką, tai Šv. Kotrynos bažnyčia [p. 115, 218–221] yra vienas ankstybiausiųjų grynai lietuviško baroko pavyzdžių. Svarbiausioji šios architektūros savybė – dvejetas labai aukštų, viršum fasado iškeltų bokštų. Tos baltos, be galo grakštaus silueto bažnyčios, aukštai iškylančios viršum miesto savo lengvais, lieknais bokštais, nuo XVIII šimtmečio tampa būdingiausia miestinio peizažo dalimi – ne tiktai Vilniuje, bet ir visame buvusiame Didžiosios Kunigaikštystės plote: jų pasitaiko ir Gardine, ir Daugpilyje, ir Polocke, Vitebske, Minske, Mogileve. Kai tie miestai ir sritys atiteko Rusijai, jų barokinės bažnyčios tučtuojau krito į akį rusų valdžiai ir dvasiškijai kaipo gyvas triumfuojančios katalikybės ir lotyniškosios Vakarų kultūros simbolis, glaudžiai susijęs su Lietuvos istorija. Užsimota surusinti patį Lietuvos peizažą; su tautiškiausiu jo elementu, – mediniais kryžiais bei koplytėlėmis, kurie gaivališkai dygo visur, it kokie vešlūs želmenys, mėginta kovoti, tiesa, be pasekmių, administraciniais draudimais; o simbolišką aukštų, baltų varpinių kalbą stengtasi užslopinti parioglinant šalimais pseudobizantiškas kresnas cerkves su margais svogūniniais kupolais – rytinės, stačiatikiškos rusų kultūros gairėmis. Šitų architektūrinių simbolių susidūrimas itin aiškiai regimas Vilniaus peizaže.

Šv. Kotrynos bažnyčios sumanytoju ir fundatorium buvo Jonas Feliksas Pacas, miręs 1700 metais; jo herbas ir devizai keliose vietose puošia bažnyčios fasadą. Pradėta XVII amžiaus gale, šita bažnyčia labai nukentėjo nuo didžiojo 1737 metų gaisro, kada buvo paskendę liepsnose beveik trys ketvirtadaliai viso miesto; bažnyčios statybą galutinai užbaigė l743 metais labai garsus tuo metu Vilniaus architektorius Jonas Kristupas Glaubicas. Iš pietų pusės Šv. Kotryna sudaro nuostabiai dailią grupę su šalimais pristatyta Apvaizdos koplyčia, kuri pati savaime yra mažutis architektūros šedevras. Tai centrinio (aštuoniakampio) plano pastatas, apvainikuotas lengvu kupolu, – judraus silueto ir nuostabiai darnių proporcijų; grakščiai išpuoštas išilgai būgno lipdytiniais ornamentais bei urnomis, jisai susilieja į švelnų, minkštą akordą su oru, šviesa ir medžių žaluma.

Elegantiškai lengva Šv. Kotrynos bažnyčios povyza priklauso, visų pirma, nuo lieknų jos proporcijų. Atsistojęs prieš fasadą, iš karto pajunti jo nesulaikomą polėkį aukštyn, kuris suartina šitą barokinę bažnyčią su „vertikališkiausiais“ aukštosios gotikos statiniais. Itin siauri į dangų nutįsę bokštai; o tarp jų įsispraudusi vidurinė fasado dalis taipgi yra įpinta į šitą statmeninę trauką, užvis išryškintą fasado vidurį vainikuojančiu labai siauru ir aukštu dekoratyviniu frontonu. Kad bokštai suskaidyti karnizų bei antablementų gulstinėmis į keturis aukštus, tas nė kiek nesusilpnina jų statmeniškos srovės: gulstiniai skaidmens permaž tėra masyvūs, tai tik minkšti šešėlių ruožai; dar daugiau – jie netgi skatina lengvą fasado poskrydį, nes, suskaldydami jį aukštų padaliniais, suaižo piliastrus į smulkučius, it koki žaisleliai, skaidinėlius. Tuo būdu piliastrai, skaidmeniniai architektūros motyvai, pavirsta grakščiais, lengvais pagražinimais, gaudami naują paskirtį – sujudinti, ištirpdinti mases. Masyvi sienos lygmė išnyksta po šitais dvigubais šoniniais piliastrais, po švelniais, pagausintais antablementų profiliais, po žaismingais lipdytinės ornamentikos nėriniais, o gausūs langai bei nišos dar labiau išdildo sienos plokštumą. Tos įspūdingos pagal savo dydį architektūrinės masės, kopdamos aukštyn, vis darosi lengvesnės, bekūniškesnės, o viršutiniai bokštų aukštai su lengvučiais geležiniais virbynais, voliutomis, urnomis ir vingiuotais kupolėliais visiškai yra pavirtę ornamentu, ištirpstančiu dangaus erdvėje.

Vilniaus menas ištrauka vėlybasis barokas

Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pagrindinis fasadas. 1912–1915 Jano Bułhako nuotr.

Apie šito „rokoko“ giminystę su gotikos dvasia dar vaizdžiau byloja iš arti matomi fasado fragmentai. Detalių išpildymas yra tiesiog nepralenkiamai grakštus. Pirmykščios patetiškosios baroko galios nebeliko nė kvapo; būdingieji barokui piliastrų kuokštai, sudėtingi profiliai, antablementų iškyšuliai čia yra ištekinti oringai ir trapiai; gražmenų skirstysena skoningai santūri. Architektūros kūnas nėra perkrautas ornamentu: jo raštas – it švelnus žiedas ant pavasario šakos. Gotiškai skrieja aukštyn šitos laibos, lieknos formos, rodydamos mums tą pačią neišsakomą graciją, kuri jau buvo kartą pražydusi apie du šimtu metų atgal Šv. Onos fasado raizginy. Ten, kaip ir čia, vis ta pati nekintanti, sau ištikima, Vilniaus dvasia. Pasikeitė tiktai stilistinis žodynas: nebėra stačiakampių rėmelių, susmailintų arkų, sudėtingos ornamentų pyniavos. Architektūra galbūt pasidarė dar lakesnė, oringesnė; ji stipriau nušvito saulėta dienos šviesa; vienkart ji gal kiek labiau „supasaulėjo“ negu vėlyboji gotika. Užtat toks pat paliko ir puošnumo pomėgis, ir skaistus, neklystamas skonis, ir dekoratyvinis sąmojus, nevengiąs laisviausių, aikštingiausių išmonių. Sparnuota fantazija čia, kaip ir Šv. Onos bažnyčioje, sunaikina sienos plokštumą, pakeisdama ją linijų dinamika, šviesų ir šešėlių žaismu. Šita plonybių architektūra, nugalėjusi masę, netenka trimačio erdvinio charakterio ir galop pavirsta savotišku ekranu, kurio paviršė nušvinta prašmatnių dekoratyvinių formų piešiniu. Vėlybojo baroko bažnyčių frontoniniai skydai savo lengvomis, skaidriomis plokšmėmis su elegantiškai iškarpytais kraštais viešpatauja viršum Vilniaus stogų, panėšėdami į linksmas vėliavas, teikiančias miestui amžinai puošnią ir šventišką povyzą.

Dešimt metų vėliau buvo užbaigta Misionierių bažnyčia [p. 222–225], kuri, toliau plėtodama Šv. Kotrynos architektūrinės išviršės tipą, suteikia jam kuone antgamtišką subtilumą. Toli yra matoma šita liekna bažnyčia, kurios du bokštai, it baltos gulbės, stypso viršum Išganytojo kalno. Jos fasadas, su dekoratyviniu skydu tarp bokštų (jam atliepia dar vienas – ant absidos), savo proporcijomis įkūnija tokį neregėtai lengvą skrydį aukštumon, kokio niekuomet nebuvo pasiekę statmeniškiausieji gotikos pastatai. Be to, šitas sparnuotas šuolis įvykdytas be mažiausios įtampos, netgi ne iš karto, ne nuo pat žemės, o su gaišaties momentu: abu apatiniai fasado aukštai yra apvadžioti visiškai gulstiniais karnizais su nežymiais iškyšuliais, ir tiktai nuo trečio aukšto išlaisvinti bokštai ramiai žengia į padangių aukštybes.

Nuostabi yra šitos architektūros samplaika su aplinkiniu oru ir peizažu, – skaidrių šešėlių žaismas, švelni šviesos šypsena, mirguliuojanti ant ploninteliai ištekintų formų ir tarytum glamonėjanti jų paviršę. Tai architektūra en plein air, svajingų Watteau ir Fragonardʼo regėjimų amžininkė. Joje išdildytos visos šiurkščios plokšmės, kurios galėtų izoliuoti ją nuo oro ir erdvės; konturai tarytum virpa nuolatinėje slinktyje; jie panašūs į vingrų, tyliai čiurlenantį upelį. Įsižiūrėkime, kaip architektorius pašalino bokštų stačiakampiškumą, išdildydamas, aptekindamas jų briaunas: kampinių piliastrų pakopų profiliai (trečiame aukšte nuo viršaus) išskaido stačiakampį kraštą plonomis vagelėmis; viršutiniuose aukštuose kampai yra išlyginti siaurais, įstrižai pastatytais piliastrais. Galop, – ir tai yra labai būdingas Vilniaus baroko motyvas, kurį ką tik matėme ant Šv. Kotrynos bažnyčios su jos priestatu (Apvaizdos koplyčia), o dar anksčiau ant Šv. Jono varpinės, – gausios dekoratyvinės urnos, sutalpintos ir bokštų kampuose (kur jos taipgi nupjauna ir maskuoja briaunų ašmenis), ir pagal išorinius skydų konturus, dar labiau išpurena architektūrines mases, ištarpindamos jas aplinkinėje šviesoje.

Šiuolaikinių fotografų nuotraukos naujai perleistoje knygoje „Vilniaus menas“

Dar toliau yra nuėjęs Vizitiečių bažnyčios [p. 117] architektorius, – dar laisviau pasielgdamas su išoriniu pastato apvalkalu. Pastatyta pagal vad. ,,graikų kryžiaus“ planą, – gan retai pasitaikanti katalikų architektūroje erdvinė forma, kurioje kupolas iškeliamas viršum dviejų trumpų, vienodo ilgio navų sankryžos, – šita bažnyčia (užbaigta 1756 metais) daugiausia pasižymi prašmatniu dekoratyviniu vidaus apdaru ir spalvų harmonija, kur šalia pilkų ir rožinių tonų dominuoja mėlynos ir auksinės spalvos derinys. Bažnyčios fasadą gerokai sugadino dengtas prieangis, prikergtas antroje praeitojo šimtmečio pusėje, kada vienuolynas buvo atimtas iš seserų vizitiečių ir perduotas rusų vienuolėms. Kaip ir Šv. Kazimiero fasade, priestatas iškreipė kompozicinį fasado ritmą, uždengdamas jo apatinį trečdalį ir tuo pačiu sutrukdydamas jo lengvą, liekną polėkį. Bet ir tai, kas dar liko neuždengta, žavi mus subtiliomis ornamentinėmis detalėmis, kurios turtingu, bet švelniu reljefu apkloja paviršę, nuskaidrindamos ją šviesų ir šešėlių žaismu. Rūpestingu plokštumų, tiesių linijų ir stačių kampų išdildymu šita architektūra pralenkia ir Šv. Jono fasadą, ir ką tik matytus Misionierių bokštus. Visas sienos paviršius yra sujudintas vilnėtu judesiu ir susideda vien tik iš įlinkių bei kauburių; visos formos – piliastrai, karnizai, nišos, aprėminimai – dalyvauja šitoje nuolatinių bangų slinktyje. Baroko architektūra jau nuo pat savo užuomazgos buvo užsimojusi paversti standžią statinę masę sudvasinta terpe, klusniai pasiduodančia dailininko užmačioms ir liriniam polėkiui, panašiai kaip tapyboje arba muzikoje; vėlybasis barokas įgyvendino šitą posiekį ne tiktai išvidinėje architektūroje (kaip tai esame matę, pav., Dominykonų bažnyčioje), bet ir išoriniame pastato apvalkale, kuris tapo membrana, jautriai, elastingai atsiliepiančia į švelniausias architektą liriką jaudinančias emocijas. Šitoje kiaurai sumuzikalėjusioje gadynėje netgi architektūrinio fasado paviršius galėjo išvirsti lanksčia, giesminga melodija.

Galop buv. Bazilijonų vienuolyno vartai [p. 228, 229], vienas iš dekoratyvinės Vilniaus architektūros perlų, įkūnija vėlybojo baroko aspiracijas kuo pilniausiu, kraštutiniausiu pavidalu. Architektūrinė medžiaga čia dar minkštesnė, beveik bekūnė, tiesiog – vien šviesa ir šešėliai. Prieš tokius vartus nebėra ko statyti savo molbertą tapytojui, ,,tapybiškų kampelių“ mėgėjui: jam čia nebėra kas veikia, nes patsai architektorius padarė viską, kad ir nevartodamas teptuko ir dažų. Jis sukūrė tikrą šviesos preliūdą, kažkokią muzikos ir oro erdvių tapybos sintezę. Visur, kur tik pažvelgsime, sruvena vilnėti paviršiai, dreba vingrios, melodingai čiurlenančios linijos, tirta mirgulių atšvaitai, virpa skaidrūs šešėliai ant baltos lipdytinės ornamentikos. Jeigu Vizitiečių bažnyčioje dekoratyvinis fasado skydas dar buvo lygi plokštuma, tai čia jisai jau yra išsilankstęs, ir dar drąsiau – netgi piliastrų paviršius (abipus įėjimo ir balkono) yra įgaubtas. Tokie piliastrai – jau nebe architektūros dalys, o jautrūs instrumentai šviesogaudžiai; bet ir visa šita vartų architektūra tiek nudaiktinta, kad gali būti palyginta su šviesos reflektorium. Žinoma, ir čia tenka kalbėti apie architektūros sudvasinimą, tikriau sakant – apie jos kraštutinišką sugyvastinimą, bet įvykdytą jau nebe religinių pergyvenimų plotmėje, o vien tiktai supasaulėjusio dailininko individualisto užgaidos dėka. Šitame portale neverta nė ieškoti bažnytinės architektūros charakterio: apie vartų paskirtį užsimena nebent tiktai glaistytinis Šv. Trejybės reljefas frontono skyde; bet ir jis čia pastatytas greičiau tik tam, kad kauptų į save, kaip į kokį židinį, pačius intensingiausius šviesų ir šešėlių žaismo atšvaitus. Šitas pastatas, su balkonėliu iš kaustytinių geležinių rocailles, ne tiek primena įėjimą į krikščionių vienuolyną, kiek žavingą kokios nors Mozarto operos dekoraciją.

Įsigyti naujai išleistą knygą „Vilniaus menas“ galite čia.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai („cookies“), kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Paspausdami SUTINKU arba tęsdami naršymą, jūs sutinkate su portalo slapukų politika. Atjungti slapukus galite savo naršyklės nustatymuose.

Užsiprenumeruokite ir gaukite aktualiausius bei populiariausius straipsnius meno, kultūros ir laisvalaikio temomis tiesiai į savo el. pašto dėžutę!