Menas. Kultūra. Laisvalaikis
Publikuota: 2024 m. 5 kovo d. 11:22
Knygos „Vilniaus menas“ ištraukos: Klasicizmas
„Vilniaus menas“

Mikalojus Vorobjovas „Vilniaus menas: Jano Bulhako ir šiuolaikinių fotografų nuotraukos“, 2023 m., R. Paknio leidykla

2019 metais kilęs sumanymas Raimondo Paknio leidyklos dėka 2023 metais virto knyga. Prekyboje pasirodė naujai išleista Mikalojaus Vorobjovo knygą „Vilniaus menas“ su Jano Bulhako ir šiuolaikinių fotografų nuotraukomis. Svarbiausias šios knygos dėmuo – klasikinis Mikalojaus Vorobjovo (1903–1954) veikalas „Vilniaus menas“ (pirmą kartą išleistas 1940 metais). Tęsiame ištraukų iš knygos „Vilniaus menas: Jano Bulhako ir šiuolaikinių fotografų nuotraukos“ publikavimą ir šį kartą pereiname prie Mikalojaus Vorobjovo skyriaus „Klasicizmas“.

Leidinį įsigyti galima 2di.lt internetinėje parduotuvėje arba 2di pardavimo vietose.

Pasiekusi aukščiausią sudvasintos sublimacijos laipsnį, išsėmusi rafinuočiausias formų veiklos galimybes, ištirpinusi savo kūną optinės muzikos srovėje, Europos architektūra padaro paskutinę išvadą iš ligšiolinės savo raidos ir – panaikina pati save. Užsibaigia ne vien tiktai baroko stilius, kuris, iškilęs į subtiliausią savo raidos tarpsnį, turėjo išnykti ir užleisti vietą kitam stiliui: ne, puošnus baroko finalas yra kartu visos Europos architektūros saulėlydis.

Susiję:

Kalbėdamas apie vėlybąją gotiką, aš jau užsiminiau apie šitą nesulaikomą spiritualizacijos procesą. Jis vyko nuosekliai, be perstojo ryškėdamas nuolatinėje stilių sekoje. Viduramžinėse romanų ar ankstybosios gotikos katedrose architektūra dar buvo reali trimatė erdvė realiame plastiniame apvalkale. Bet jau aukštosios gotikos architektūroje ima reikštis stiprus antimaterialinių jėgų poveikis. Tos pačios intelektualinės energijos, kurios sukūrė viduramžių scholastines sistemas, susaistė architektūros kūną abstraktišku konstruktyviniu susmailintų arkų bei kontraforsų skeletu ir pavergė išvidinę erdvę simbolinės raiškos uždaviniams, nukreipdamos ją aukštumon ir gilumon. Renesansas ir tuo pačiu metu vėlyboji gotika sustiprino architektūroje optinį, tapybinį pradą: erdvė užtvino šviesų bei šešėlių žaismu, ir atsirado fasadas kaipo savarankiškas architektūrinis „paveikslas“. Be to, renesansas, uoliai tyrinėdamas ir perdirbinėdamas antikinės architektūros formas, įvedė į architektūrinę kūrybą pamėgdžiotinį momentą, retrospektyvinį požiūrį į istorinius stilius kaipo į klasinius, sektinus pavyzdžius. Barokas šiuo atžvilgiu buvo savaimingesnis, nuolatos laužydamas kanonines taisykles dėl laisvos architektūrinių formų kūrybos. Bet kaip tik baroke pagreitėjo spiritualizacijos procesas, baigtinai išdildydamas realią erdvę ir realų plastinį architektūros kūną. Taip atsirado tokie kūriniai kaip Šv. Jono bažnyčios altorių kompozicija arba Bazilijonų vienuolyno vartai.

Toliau Europos architektūrai nebebuvo kur eiti. Amžių tįsoje įvykusios metamorfozės suartino ją su kitais menais: optiniais (tapyba, ornamentika) ir laikiniais (muzika, šokis ir poezija). Tai reiškia, kad kūrybinė Europos dvasia įžengė į naują gadynę: ji vis labiau tolo nuo erdvinių, materialinių realybių, verždamosi į psichikos, vaizduotės sferą; ir šitos naujos kūrybinės energijos vis stipriau persmelkia architektūros kūną, paversdamos jį skaidriu, besvoriu šydu. Nuo šiol didieji Europos meno įvykiai – ne Chartresʼo katedra ir ne Michel-Angelo „Dovydas“: XIX amžiaus katedros – tai Beethoveno „Eroica“ arba Goethės „Faustas“. Artėja laikas, kada Schopenhaueris, kaip tikras savo amžiaus vaikas, paskelbs, jog „visi menai veržiasi į muzikos stovį“.

Jano Bułhako fotografijos 1940 m. Mikolojaus Vorobjovo knygoje „Vilniaus menas“:

Kūrybinės energijos nukrypsta naujais keliais. Menininkai, paliovę kurti bažnyčias ir rūmus, tampa muzikantais ir poetais. Koks gi tolimesnis architektūros likimas? Užbaigusi savo raidą, ji palieka žemėje vien savo šešėlį, plezdenantį aplink grandiozinius buvusių architektūros gadynių paminklus. Tokia vaiduokliška architektūros buitis nusitęsia nuo paskutinio XVIII amžiaus trečdalio dar keletą dešimtmečių. Tai ir yra neoklasikos gadynė: paskutinis vis dar herojiškas dienagalės europinės architektūros tarpsnis. Iš čia dar toli iki Antakalnio vilų ir iki Geležinkelių valdybos rūmų. Toli iki baisaus formų chaoso, iki bedvasių kareivinių bei fabrikų, taip pat iki bankų, stočių ir smuklių, begėdiškai apvalkstytų formomis, pavogtomis iš gotikos ir renesanso. Ne, XVIII–XIX amžiaus klasicizmui nestinga nei subtilaus skonio, nei dvasios skaistumo. Dar daugiau, jo geriausieji pastatai vis dar yra didingai monumentalūs: tai savybė, paveldėta iš grandiozinio baroko polėkio, iš kurio palūkanų jis nesąmoningai mito iki galutinai užgęstant jo rusenančiai liepsnai. O skonio skaistybę klasicizmas išauklėjo žavėdamasis graikų ir romėnų architektūros paminklais – neseniai atkasta Pompėja ir dorėniškomis Paestumo šventyklomis. Klasicistai, kaip kadaise renesanso menininkai, ėmė garbinti tolimos praeities meną. Priešingai negu barokas, kuris turėjo laisvos, neišsemiamos kūrybos dovaną, klasicizmas šaukiasi amžinųjų klasinės senovės vertybių ir skelbia nepajudinamus kanonus, paskolintus iš antikinių paminklų. Baroko architektoriai buvo, visų pirma, amatininkai geriausia to žodžio prasme ir veiklūs visuomenės nariai (dažnai jų būta kartu ir pamokslininkų, ir artilerijos karininkų, ir civilinių inžinierių); tuo tarpu klasicistai – tai daugiausia mokyti akademikai, architektūros profesoriai, archeologai bei teoretikai, pasižymėję antikinių Italijos, Graikijos bei Mažosios Azijos paminklų reprodukciniais leidiniais ir traktatais apie tų paminklų estetinę tobulybę.

Šiuolaikinių fotografų nuotraukos naujai perleistoje knygoje „Vilniaus menas“

Bet XVIII amžiaus klasicizmą lygia greta maitino ir kitas naujas, pusėtinai galingas dvasinės kultūros šaltinis. Kalbėdamas apie vėlybąjį Vilniaus baroką, aš jau nurodžiau kai kurias neabejotinas bažnytinės architektūros supasaulėjimo žymes. Senesnėse gadynėse visa statybinė kūryba buvo pagrįsta kolektyvine religine dvasia, pagimdžiusia sakralinės architektūros paminklus, o taip pat kultūrine hierarchiškai organizuotos visuomenės savižina, besireiškiančia iškilmingai reprezentatyviškais palazzo rūmais; dabar tas šaltinis išsenka, nes galutinai suyra feodališkai aristokratinė ir teokratinė Europos santvarka. Dar gerokai prieš Didžiąją prancūzų revoliuciją šviečiamoji gadynė jau buvo iškėlusi naujus kultūrinius idealus: laisvę, lygybę ir brolybę, prigimtinę teisę, grįžimą gamton, – tiesa, gan abstraktiškai supraston. Patosas, iš kurio semiasi įkvėpimą klasicizmo architektoriai, tai pilietinių dorybių patosas; juos žavi herojiški Plutarcho paveikslai, o šiuos vėliau tarytum iš naujo įkūnija Napoleonas su savo armija.

Ir kartu tas pats intelektualinis fanatizmas, kuris paskatino Paryžiaus revoliucionierius Notre Dame katedrą paversti Proto šventykla, privertė neoklasikus pasinerti į matematiškus proporcijų skaičiavimus, beieškant elementariškai paprastų formų. Barokas buvo aktyvus stilius, kupinas tikro jausmo – nuo šventiško grožio svaigulio iki religinės ekstazės; gi klasicizmo pobūdis – kontempliatyvus, filosofiškas, linkęs „harmoniją tikrinti algebros formulėmis“, pataisant ir suprastinant netgi antikines formas. Architektūroje įsivyrauja naivus realizmas: forma yra tai, kas ji yra, – kolona turi būti tikra atrama, laikanti realų antablemento ar skliautų svorį; frontonas – nebe dekoratyvinis skydas, bet trikampė stogo užbaiga; siena – nebe ekranas šviesų ir šešėlių žaismui, bet plika ir uždara masė. Barokinio pastato sienos paviršius kildavo iš vilnėto iškilų ir įgaubtų dalių žaismo, supinto iš aukštosios geometrijos linijų (prisiminkime Šv. Jono ar Vizitiečių bažnyčios fasadus); tuo tarpu klasicizmas jų vietoje kurdina paprasčiausias žemesniosios geometrijos formas. Pilnakraujis baroko stilius gausiai puošdavosi žydinčiais ornamentais; tuo tarpu ant šiurkščių klasicistinio pastato sienų šita ornamentika vysta ir galop pradingsta visiškai. Ta pati žemesnioji geometrija įsiviešpatauja ir erdvėje. Vėlybojo baroko erdvinės formos plėtodavosi laisvai, tarytum išaugdamos viena iš kitos; todėl pastato planas neretai suregzdavo grakščiausias ornamentines figūras. Neoklasinio pastato planas – tiktai sausas brėžinys, geometrinių figūrų sudėtis, saistoma griežčiausios simetrijos. Galima būtų pasakyti, kad klasicizmas – tai šaltas prablaivėjimas po prašmatnios baroko puotos. Bet, kartoju, klasicizmas atėjo ne kaipo naujas, savarankiškas stilius: tiktai baroką galime vadinti paskutiniu organišku, gyvybingu Europos stiliumi; gi klasicizmas, su juo palygintas, jau atrodo nustojęs substancialumo; tai architektūros sutemos ir jėgų smukimo amžius. Jo kūriniai galėjo būti prakilniai gražūs, bet jų grožis – tai nebe saulės žara, o blankus mėnulio spindesys.

***

Vilniaus universiteto astronomijos observatorija. 1912–1915 Jano Bułhako nuotr.

Vilniuje klasicizmo pradininkais ir vadovais buvo Vyriausiosios Lietuvos mokyklos profesoriai (platesnių žinių apie ją galima rasti puikioje P. Galaunės studijoje). Jos pirmasis architektūros profesorius Knakfusas yra kartu ir pirmutinis naujo skonio apaštalas; sulig jo pasirodymu ėmė dygti Vilniuje fasadai pereiginio iš baroko į neoklasicizmą tipo (vad. stilius Louis XVI); grakštūs ir paprasti, šykščiai ornamentuoti, jie buvo statomi dar pačiame puošniai pražydusio rokoko įkarštyje. Tas pats Knakfusas l782–88 metais perstatė Universiteto astronominę observatoriją [p. 129, 230, 231] (vad. Počobuto kieme). Naujasis fasadas jau byloja į mus naujos gadynės kalba. Stačiakampė pastato iškila, kartu su ją flankuojančiais dviem apvaliais bokštais, iš viršaus yra apglėbta, it sunkiais gelžiniais, masyviai prasikišančiu karnizu. Sekdami šito karnizo eigą, galime aiškiai matyti, kad barokinė vilnėta sienos slinktis yra pakeista šiurkščiai laužytu kontrastiniu tiesių ir suapvalintų linijų judesiu. Ryškiai ir plastingai iškyla cilindrinės kampinių bokštų formos iš sienos plokštumos. Pastaroji palieka lygi, neužmaskuota jokiomis dekoratyvinėmis detalėmis. Viskas turi būti aišku, tektoniškai išskaidyta: tam tikslui apačioje išvestas sunkus rustuotas cokolis, viršuje – dekoratyvinio frizo juosta iš antikinių metopų ir triglifų, o tarp bokštų – sugeometrintos stačiakampės langų išpjovos. Ir betgi perėjimas nuo barokinių formų prie neoklasinių čia yra įvykdytas kažkaip sklandžiai, be skausmo: čia pat šalimais (viršutiniam mūsų atvaizdo kampe iš dešinės) išlikusieji rokokiniai langų pagražinimai kuo puikiausiai sugyvena su naujuoju fasadu, su trikampiais jo langų frontonais.

Kaip visas observatorijos kiemas su savo aukštais, senais medžiais yra kupinas nepaprasto idiliško žavesio, taip ir ankstybajame Knakfuso klasicizme dar nejausti per daug rūsčios, atšiaurios dvasios. Reljefiniai Zodiako ženklų atvaizdai metopose, žinoma, yra atlikti pagal antikos pavyzdžius, bet savo charakteriu yra daug artimesni vėlybajai graikų klasikai, arba helėnizmui, negu „griežtam“ V amžiaus pr. Kr. stiliui. Paimkime, pav., metopą su „Dvynais“. Griežtai dėsningas reljefas čia yra susietas su laisva, tapybiška skulptūrinės formos traktuote, kurioje dar daug yra išlikę lepnaus vėlybojo baroko švelnumo. Stačiakampis metopos plotas yra harmoningai užpildytas abiejų Dvynų figūrom, subtilia jų konturų melodika, nuostabiai judriu dvigalės strėlės, pjautuvo ir apsiausto piešiniu. Be galo gražus yra žaismingas judesys šitų kūdikių su senų išminčių veidais (kuriuose lyg ir regime poetų romantikų fizionominio tipo užuomazgą); slystanti šviesa švelniai modeliuoja jų grakščius kūnelius ir šilkinius plaukus. Sudėtingos pozos, posūkiai, tapybiški rakursai neišstumia figūrų iš idealinės reljefo plokštumos: jos tik nežymiai prasikiša iš metopų paviršiaus, minkštai nugrimzdamos į sienos plokštumą, kuri, palikdama suapvalinto bokšto sienos gabalu, sudaro begalinio dangaus fono iliuziją.

Bet ryškiausia asmenybė klasikiniame Vilniaus architektūros amžiuje buvo, be abejo, genialusis Laurynas Stoka-Gucevičius (1753–98), lietuvis, kilęs iš Aukštaitijos užkampio. Jis buvo Knakfuso mokinys ir įpėdinis architektūros katedroje. Meno istorikai dar nėra pakankamai ištyrę jo veiklos; bet jau ir tie negausūs pastatai, kurie yra be abejonių pripažinti L. Stokai, liudija apie itin savaimingą ir pajėgų menininką, priskirtiną prie žymiausiųjų klasicizmo architektorių – ne tiktai Vilniaus, bet ir Europos mastu.

Tikrai didelis įvykis Vilniaus architektūros istorijoje buvo Katedros [p. 132, 222, 223, 234–237] perdirbimas, pradėtas 1777 m. Naujoji Katedra, be abejo, yra žymiausias L. Stokos kūrinys, liudijąs apie griežtą architektūrinio mūsų sostinės stiliaus posūkį. Išvidinėje Katedros architektūroje senovinis gotinis branduolys dar buvo atsilaikęs prieš aibę gaisrų, griūčių ir kitų negerovių, kurios niokojo bažnyčią nuo XV iki pat XVIII amžiaus. Šis branduolys tebespingsi pro gausingus antstatus ir perdirbinėjimus, įskaitant ir patį paskutinį, atliktą Gucevičiaus. Gotiškas vidaus erdvės pobūdis tebėra suvokiamas ir iš pagrindinių vidurinės – gan siauros, aukštos ir gilios – navos proporcijų, ir iš artimumo halės tipui, ir iš kai kurių konstruktyvinių detalių, pav. skliautinių gurtų, kuriuose tebeaidi susmailintų arkų prisiminimai.

Erdvės kompozicijoje klasicizmo architektoriams iš viso sunku buvo lenktyniuoti su neišsemiama jų pirmatakų – baroko meistrų – fantazija. Bet šiuo atveju Gucevičius, planuodamas pastatą, turėjo dar paisyti jau esamų formų, kaip antai įvairių koplyčių (prisiminkime Šv. Kazimiero koplyčią) ir pan. Taigi, jo uždavinys buvo apvalkstyti senuosius griaučius naujomis, t. y. neoklasinėmis, formomis. Negalima pasakyti, kad išvidinėje architektūroje tas jam būtų visiškai pavykę. Labai aukštos, gotinių proporcijų, atramos pavirto griežtai geometriškais stulpais, su itin santūriai, pagal naują skonį, apdirbtais kapiteliais. Gurtus puošiančios stambios rozetės ir tvirtai supintos lauro kasos išilgai skliautų briaunų – vis tai tipingi Louis XVI ornamentikos elementai.

Vilniaus menas ištrauka klasicizmas

Vilniaus katedra. Apie 1943 Jano Bułhako nuotr. (fragmentas)

Kūrybinė novatoriaus energija nukrypo į i š o r i n ę Katedros architektūrą, ypač – į vakarinį jos fasadą. Čia yra sukauptas griežtas naujo amžiaus patosas, kuriuo alsavo Didžiosios revoliucijos amžininkai: gyvendami ore, įelektrintame besiartinančios audros, jie pamėgo herojišką mostą ir architektūrinei kūrybai ieškojo pavyzdžių vyriškoje antikos dvasioje. Šešetas galingų, lygių kolonų; raiškus triglifų ir metopų frizas; viršum jų platus trikampis frontonas, statiškas, nenustybęs į aukštybes. Padidintas tarpas tarp trečiosios ir ketvirtosios kolonos akcentuoja centrinę visos kompozicijos ašį – panašiai kaip cezūra iškilmingai simetriško aleksandrino vidury. Atrodo, tarytum šitas fasadas, atsistojęs kiek teatrališkon pozon, deklamuoja kažkokį herojišką monologą. Nors nuoširdžiai užsikrėtusi klasinių pavyzdžių didybe, šita architektūra yra labai nutolus nuo naivios, pilnakraujės antikos, nuo Parthenono ir Paestumo; vis dėlto ji – deklamacija, kad ir bylojanti griežtai įtikintu tonu.

Puritoniškai saugodamas savo skaistybę, klasicizmas bijojo atsiduoti pilnutinio gyvenimo verdančiai srovei. Jis asketiškai atsižadėjo bet kokios prabangos ir nemaža padėjo pastangų, kad sąmoningai sunaikintų gyvenimiškai džiaugsmingo, puošnybės gausą pamėgusio baroko įpročius; atkakliai kovodamas už savo abstraktiškus idealus, jis uoliai gynė visa tai, ką barokas taip nerūpestingai laužė, dildė ir skandino gražmenų mariose: pliką sienos lygmę, šiurkščias plokšmes, stačius kampus. Šitą geometrinę aistrą regime ir Vilniaus Katedroje. Ne veltui Gucevičius kurį laiką buvo mokęsis Paryžiuje pas garsų naujosios architektūros teoretiką Cl. N. Ledoux, – būsimąjį Direktorijos architektą; šis kraštutinio paprastumo fanatikas buvo netgi paskelbęs, jog neišskaidytas kūbas – tobuliausia forma monumentaliems pastatams. Kartu su milžiniškų kolonų pamėgimu Gucevičius iš šitos prancūzų mokyklos parsivežė ir teoretinę dogmą, jog kūbinė forma esanti pastato pagrindas. Bet vis dėlto jis buvo perdaug savarankus, perdaug prisigėręs Vilniaus dvasios, kad galėtų iki galo pasisavinti šitą prancūzų skelbiamą sunkiasvorį „dorizmą“. Todėl jo Katedra, nors didingai griežta, yra išlaikiusi ir savo proporcijose, ir detalėse kažkokį vos sučiuopiamą nuskaidrintos gracijos atspalvį – amžinosios Vilniaus dvasios antkrytį.

Skulptūriniai Katedros pagražinimai nelabai yra suderinti su jos griežtu, herojišku stilium. Nojaus aukojimo grupė frontono viduje kupina veržlaus judesio; nišose tūnančių statulų charakteris – tapybiškas ir afektuotas. Tuose italo Righi, karaliaus Stanislovo Augusto dvaro skulptoriaus, kūriniuose skamba gęstanti baroko melodija. Gi trijų medinių, skarda apkalstytų statulų frontono kampuose (vidury – šv. Elena, iš kairės – šv. Stanislovas, iš dešinės – šv. Kazimieras) visai nė būti nebuvo Gucevičiaus projekte; jas prikergė jo įpėdinis, prof. Mykolas Šulcas, kuris užbaigė Katedrą po jos kūrėjo mirties. Šitos statulos su savo postamentais yra tokios milžiniškos, kad šiurkščiai disonuoja su viso pastato proporcijomis; be jų fasadas būtų dar monumentalesnis.

Kolonados motyvas pakartotas ir šoniniuose fasaduose; jie dar lapidariškesni, dar paprastesni savo formomis. Gi tolumoje riogso sunki Katedros varpinė, pastatyta ant vieno žemosios pilies bokšto liekanų. Vėlybesnės gadynės antstatas (viršutiniai aukštai su pagražinimais) maž teiškreipė atšiauriai karžygišką šito senovinio, su šaudyklų angomis, bastiono charakterį; jo žemyn išsiplėtęs masyvas tarytum dairosi į savo antrininką – Aukštosios pilies bokštą ant Gedimino kalno. Šitas bastionas – ir Katedra, – koks įspūdingas dviejų epochinių istorijos paminklų susitikimas. Ten – niaurus viduramžis, šiurkšti, pirmykščia jėga, žvelgianti į mus iš storų, masyvių tvirtovės sienų, – ,,dar ne menas“. Čiagi – paskutinis turtingo, subtilaus meno raidos tarpsnis, sąmoningai prastinąs savo formas, tarytum užsimojęs vėl „grįžti į gamtą“, o iš tikrųjų – pasmerktas neužilgo galutinai išskysti abstrakčių, subjektyvių teorijų bei dogmų klampynėje. Bet kol kas kūrybinė dvasia dar neapleido architektūros ir štai – jos įkūnijimas, artimas idealui: galingai, iškilmingai dunkso prieš mus šis pseudodorėniškos šventyklos fasadas, kurio krikščioniškumą pabrėžia vien tik aukštai viršum frontono iškeltas auksuotas kryžius.

Vilniaus menas ištrauka klasicizmas

Rotušės rūmų fasadas ir Šv. Kazimiero bažnyčios bokštas. 1912–1915 Jano Bułhako nuotr.

Bet grįžkim vėl į šitos šventyklos vidų, – kur gilumoje šmėkšto didysis altorius, tarytum koks pamėkliškas to paties dorėniško fasado atspindis, – ir mes nerasime nieko, kas sužadintų mūsų vaizduotę. Negyvėliškai šaltos šios architektūros formos. Nuobodi Smuglevičiaus paveikslų kolekcija ant nuobodžių piliastrinių plokšmių paverčia Katedros vidų greičiau kokia paveikslų galerija, primenančia būsimus akademinius, šaltus XIX amžiaus muziejus, tuos gyvo meno kapinynus. Aiškiai pajuntame skirtumą vos įėję į barokinę Šv. Kazimiero koplyčią, nusėtą puošniais spalvotais marmurais. Jos sodrios, grakščios, skambios formos liudija apie kitonišką kūrybinį klimatą, apie kitą, jausmingesnę ir gajesnę, gadynę.

Šis lietuvio architektoriaus kūrinio dvilypumas, ši jėgos ir drąsaus polėkio samplaika su bedvasiu šalčiu, – ar visa tai nėra būdinga tam metui, kada europinė architektūra jau buvo atgyvenusi savo amžių? Galbūt, užgimęs kurioje ankstesnėje gadynėje, šis menininkas būtų įkūnijęs savo sumanymus labiau užbaigtu, harmoningu ir įtikinančiu būdu? O gal vidines prieštaras galima paaiškinti tuo, kad dailininkas peraugo savo amžių, peraugo priemones ir galimybes, kurių jam teikė architektūra – dar nesustingusių jausmų stingstanti kalba.

Ši kalba tiktai tokių stambių kaip Stoka-Gucevičius menininkų veikaluose dar nevisiškai yra nustojusi savo magiškos galios; ir užkerėtoji antikos dvasia kai kada nusileidžia ant šito pastato, švytinčio tragišku grožiu. Retkarčiais, regėdami jo kolonadą skendėjant minkštam saulėtam ore, galime užmiršti apie mūsų nykią šiaurę ir persikelti mintimis į tolimą pietinę šių formų tėvynę – į apoloniškai šviesų ir skaistų antikinių šventyklų pasaulį.

Vienu laiku su Katedra buvo statomas ir kitas būdingas Gucevičiaus kūrinys: Senoji Rotušė [p. 135], padėta ant buvusios (1781 metais dėl senaties nugriautos) viduramžinės rotušės pamatų. Jos fasadas taip pat papuoštas šešiakoloniu portiku. Šis antikinės šventyklos motyvas, kurį XVI amžiuje taip buvo pamėgęs Palladio, o jo įkandin neretai vartodavo ir XVII amžiaus architektoriai, nuo XVIII amžiaus vidurio tapo vienu iš svarbiausiųjų neoklasinės architektūros motyvų, ypač nuo to laiko, kai garsusis Soufflot papuošė juo savąją Šv. Genovaitės bažnyčią Paryžiuje (dabartinį Panteoną). Klasicistai mėgo portikus ne tik kaipo Graikijos atminimą, bet ir todėl, kad atvira kolonada, kontrastuojanti su uždaru sienos masyvu, pabrėždavo jo kūbinę galią.

Spartiškai paprastoje Rotušėje įgyvendintas naujosios architektūros šūkis: kuo mažiau puošmenų bei efektingų detalių, – viskas turi būti aukojama visumos įspūdžiui. Verta atkreipti dėmesį į vyrišką, ryžtingai tiesią dorinių kolonų povyzą: tvirtai, su aiškia nepalenkiamos stiprybės nuojauta, neša jos savo kapiteliais sunkią antablemento ir frontono naštą. Čia regime gimstant naujos gadynės dvasią – Napoleono gvardijos, kuri „miršta, bet nepasiduoda“. Šita triumfuojanti kolonų eisena, kaip jau žinome, netrukus pasirodė besanti visos europinės architektūros laidotuvių procesija.

Vilniaus menas ištrauka klasicizmas

Generalgubernatūros rūmų kiemas, toliau – Šv. Dvasios bažnyčia. 1912–1915 Jano Bułhako nuotr. (fragmentas)

Stokai-Gucevičiui ilgą laiką buvo priskiriami ir Vyskupų rūmai [p. 139, 240, 241] Napoleono aikštėje, kuriuos vilniečiai ligi šiol tebevadina senuoju vardu, nors, žlugus Lietuvos valstybei, jie iš pradžių buvo paversti caro, paskui – generalgubernatoriaus rezidencija, o prie lenkų buvo pakrikštyti Respublikos rūmais. Kaip parodė prof. J. Kloso tyrinėjimai, dabartinė šių rūmų architektūra neturi nieko bendro su Gucevičiaus veikla. Tiesa, 1792 metais jisai perdirbo juos savo globėjui vyskupui kunigaikščiui Ignotui Masalskiui, bet 1824 metais visas pastatas buvo nugriautas iki pamatų imperatoriaus Aleksandro I įsakymu, o jo vietoje Peterburgo dvaro architektorius V. Stasovas pradėjo statyti dabartinius rūmus. Statė juos už akių, pagal projektą, atsiųstą iš Peterburgo, o statybos darbus tvarkė vietoje prof. Podčašinskis (autorius iškilniai nuobodžios vėlybojo neoklasinio stiliaus Evangelikų reformatų bažnyčios Pylimo gatvėje). Kadangi Stasovui prisiųstas iš Vilniaus vietovės planas buvo netikslus, tai suprojektuotieji rūmai išėjo per ilgi, ir kairysis jų sparnas užėmė Universiteto gatvę; kad neužtvenkus praėjimo, teko nugriauti dalį Universiteto pastato. Dėl tos pat priežasties, realizuojant Rūmų kiemo planą, buvo užgriebti dideli gabalai kaimyninių sklypų.

Jau vien šitie išviršiniai faktai rodo, kad rūmų architektūra nėra organiškai išaugusi iš mūsų sostinės dvasios, kad ji tėra dirbtinai įspraustas pašalinis intarpas. Tai pirmas svetimtaučių valdymo paminklas, pirmas despotinės, autokratinės Aleksandro ir Mikalojaus gadynės palikimas Vilniaus miestovaizdyje. Jo vėlybose klasinėse formose nebejausti herojiško patoso, kuriuo yra įkvėpta Rotušė ir Katedra: prieš mus – šaltokas empiro – dvarinio, paradinio „mėlynųjų mundierių“ gadynės stiliaus – žvilgesys. Ir vis dėlto Vyskupų rūmų architektūra liudija apie dar nesugadintą skonį, o jo meistriškai apdorotas formas papildo platus, dar iš baroko paveldėtas, ritminės masių kompozicijos užsimojimas: trys sunkūs dviejų aukštų korpusai, apačioje sujungti dorėniškomis kolonadomis. Dar įspūdingesnis yra fasadas iš kiemo pusės, kur centrinis rūmų korpusas tarytum pravyra į erdvę blizgančia jonėniška viršutinio aukšto kolonada.

Priešingame kiemo gale vėl matome neoklasikų numylėtąjį dorėniškos šventyklos portiką: tai vad. Kordegardija, kurioje iš pradžių stovėdavo garbės sargyba, o nuo 1901 metų buvo patalpintas Muravjovo muziejus. Šiame dailiame statinėlyje nėra nieko monumentalaus: antikinės formos čia tapo nebe patetiško dievinimo, o estetinio pasimaginimo objektu; empirui čia rūpi nebe stilius, o „stilingumas“; žaisdamas dorėnišku stilium, jis pasistato prieš save tokią šventyklėlę ir gėrisi ja iš tolo, it grakščiu žaisleliu.

Bet jausmo susmulkėjimas nekliudo architektoriui, planuojant erdvę, nesąmoningai vadovautis baroko dvasia: Vyskupų rūmų kiemas, nors ir už akių sukomponuotas, priklauso prie gražiausių visame Vilniuje. Ypač žavingai atrodo jis žiūrint iš aukščiau – pav., priėjus per Aliumnato kiemą. Svaigi erdvės platybė yra puikiai uždaryta iš priešakio – rūmų fasadu, iš šalių ilgomis, neaukštomis kolonadomis. Sukurti XVIII ir XIX amžiuje labai gausūs neoklasiniai pastatai nė kiek neardo senojo Vilniaus harmonijos: atvirkščiai – jie be galo kilniai ir taktingai šliejasi prie jo gotinės ir barokinės architektūros. Antra vertus, nenugalimoji miesto ir gamtovaizdžio įtaka, laikui bėgant, asimiliavo visus iš svetur įsibrovusius pašalinius intarpus. Taip ir peterburginis Stasovo empiras galop suaugo su Vilniaus miestovaizdžiu: viršum elegantiškai blizgančios baltitelaitės pseudoantikinės kolonados ritmiškai iškyla masyvūs aplinkinių namų šešėliai, o dar aukščiau, saulėtam danguje, žaidžia aikštingais baroko raštais Dominykonų bažnyčios viršūnės. Iš šešėlių ir šviesos, iš laisvos daugbalsės amžių ir formų samplaikos žvelgia į mus senovinio – amžinai jauno – Vilniaus paveikslas.

Įsigyti naujai išleistą knygą „Vilniaus menas“ galite čia.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai („cookies“), kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Paspausdami SUTINKU arba tęsdami naršymą, jūs sutinkate su portalo slapukų politika. Atjungti slapukus galite savo naršyklės nustatymuose.

Užsiprenumeruokite ir gaukite aktualiausius bei populiariausius straipsnius meno, kultūros ir laisvalaikio temomis tiesiai į savo el. pašto dėžutę!